Algemene voorwaarden

1. Organisatie/Werkwijze De webshop van MeneerMegens valt onder de verantwoordelijkheid van MeneerMegens: KvK: 65119223. Bij het aanschaffen van een (digitaal)product uit de webshop gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van MeneerMegens.

2. Geheimhouding MeneerMegens garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om de webshop te gebruiken, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

3. Prijzen De vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief de wettelijk geldende btw-tarieven. Kosten voor evt. verzending staan omschreven.

4. Facturering en Betaling Betaling dient vooraf te gebeuren voordat de betaalde producten uit de webshop (digitaal) verzonden worden.

5. Klachten In geval van klachten met betrekking tot de producten kan men zich wenden tot MeneerMegens. Dit kan via het contactformulier op de website.

6. Intellectuele eigendom Al het materiaal en aanvullend materiaal van MeneerMegens is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MeneerMegens. De aanschaf van de (digitale) werkboeken zijn dan ook uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Voor gebruik in een school en/of instelling dient vooraf contact opgenomen te worden met MeneerMegens. Hiervoor zijn speciale school-/instellingslicenties beschikbaar.

7. Algemeen voorbehoud MeneerMegens behoudt zich het recht voor leermiddelen en (werk)boeken, etc. te actualiseren, indien hij van mening is dat daarmee de kwaliteit wordt verbeterd en/of wordt geanticipeerd op veranderde examenspecificaties.

8 . Aansprakelijkheid MeneerMegens is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van de inhoud en/of de toepassing door de gebruiker van het geleerde in de werkboeken, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Inloggen